Teater Kollektief pakt de saken tige serieus oan en neat is harren te gek.

Teater “Griene Sjippe” is in kabaret selskip, mei flitsende, aktuele, humorfolle teksten en lieten foar jong en âld. De ynhâld fan de foarstellingen geane meastal oer it handeljen fan acktuele saken, folksaardige typearringen fan de minsken en har verlangens dy’t ôfspylje yn harren omjowing.Werkenbere situaasjes en sketsen, lieten, wêr’t yn it publyk harren sels yn de spegel werom sjocht.

Jonge talint folle spilers wurde begelied troch âldere spilers dy’t harren wier makke hawwe yn it amateurtoaniel/muzyk en dy’t yn it sâlt bebiten binne en dat allegearre ûnderlieding fan in oantal entûsjaste besjoersleden en fakminsken. ”Griene Sjippe “is al 14 jier aktyf dwaande mei kabaret en komt mei harren produksje sawol yn Fryslân en ek bûten fryslân wurdt “Griene Sjippe” tige posityf ûntfongen!

“Griene Sjippe”soarget foar jo, else kear op’e nij wer foar in nijsgjirrige, ferassende foarstelling. In ferskaad oan spilers hawwe in opstap krigen by “Griene Sjippe en harren wei fûn op it mêd fan muzyk en teater. Teater Kollektief pakt de saken tige serieus oan en neat is harren te gek.


Spilers:

Myn namme is Folkert Sijbrandij.

Hikke en tein yn Hidaard op in pleats njonken it ferneamde Kafee de Kliuw.

Myn legere skoalle stie yn Hidaard. En doe’t ik dy efter my litten hie, wie de MAVO yn Wommels myn ferfolch skoalle. Al mei al in moaie tiid!

Ik wie gek mei kij en omdat wij der genôch fan hiene gie ik nei de Lânbouskoalle yn Snits. En sa kaam it dat ik op myn njoggntsjende jier al yn de buorkerij stapte.

Njonken kij hie ik in passy foar toniel. It lyts Hidaard hie altiid te min spilers dus amper drûch achter de earen stie ik dêr al op de planken.

Sels stikjes betinke die ik ek graach. En sa kaam fan it iene it oare.

En no fjirtich jier letter haw ik teater stikken skreaun, solo stikken spile en mei wurke oan ferskate produksjes.

Myn absolute hichtepunt is fansels Elk Sines.  De teater foarstelling dy’t twa kear in reprise meimakke.

Dêr njonken song ik fiif jier yn Keamerkoar Littenseradiel.

En no kabaret.  In oare passy dy’t troch it skriuwen op de eftergrûn rekke is. Frysk kabaret. Want nei Rients en lytse Teake is it akelig stil op dit gebiet.

Ik haw der sin yn!

Groetnis Folkert

Myn namme is Renee Fokkema en sa hjit ik al 36 jier.

Fan dy 36 jier ha ik it grutste gedielte fan myn libben dwaande holden mei in soarte fan kultuur, wat my altiten al oanlútsen hat yn myn libben.

Sa ha ik ik jierren mei spile yn in band as drummer en as sjonger.Dêr neist ha ik ferskate,”Blogs “, skreaun. Mar, ek it toaniel krige myn oandacht. Fandêr dat ik begûn bin as spiler by it amateur toaniel en dat foldie my tige goed.

Yn 2017 ha ik foar it earst op’e planken stien by “ Teater kollektief Griene Sjippe, wêrt  ik doetiids ek myn earste skets foar skreaun ha. Dus, bin ik net allinne skriuwer,mar ek spilear yn kombinaasje mei muzyk.

Sa hat “Griene Sjippe”, my op’e nij frege foar harren nije produksje yn 2022 as skriuwer en as akteur. De earste rippetysjes geane as slydjaget en ik ha der  sin! Oant dan en toi toi toi...

Muzyk

  • Erwin Hendriks

Rezjy-Artistyklieder

  • Hotze Karsten

Download onze sponsorbrief


Gibbeflecht 53 9022 AH, Mantgum -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Telefoan: 06-15096221

Ook een onweerstaanbare website nodig? MulderMedia