Bytsje Minder Bytsje Mear

De kabaret produksje,"Bytsje Minder Bytsje Mear", giet troch nei oktober!! Wy winskje eltenien in goeie fakânsje. Oant dan!

Bytsje Minder Bytsje Mear

Koarte ynhâld

Toanielfreonen, nei in heftige periode fan tsjin slagen troch dat it corona-firus en wy de produksje fan , “Bûter en Soere Molke”, net útfiere koene sa as wy dat graach woene en troch alle beheinde maatrigels en de finansjele tsjin slagen, binne wy dochs wer posityf fan start gien mei de tarieding en rippetysjes fan ús nije oankommende produksje , “ Bytsje Minder, Bytsje Mear”! Dy fraach wurdt ús faak steld by it ôfweagjen fan in produkt yn in winkel. Of is it: Mei it in ûnske mear, of in ûnske minder......?

De produksje wurdt spile troch, Folkert Sijbrandij en Renee Fokkema. En de muzyk is wer yn hannen fan, Erwin Hendriks en de rezjy fersoarget, Hotze karsten. De skriuwers binne: Folkert Sijbrandij, Renee Fokkema en Hotze Karsten.

De útfieringen begjinne ein maart 2022 yn MFC Wjukken te Mantgum. As alles mei sit,fansels.! Wy hoopje op meardere lokaasje op trede te kinnen,mar dêr wurdt letter noch mear oer bekind makke. Op dit momint binne wy drok oan it rippetearen yn, “De Trilker”, te Poppenwier.

Wy binne entûsjast en hawwe der wer sin om jimme te fermeisje mei ús nij kabaret Programma: Bytsje Minder, Bytsje Mear!

Download onze sponsorbrief


Gibbeflecht 53 9022 AH, Mantgum -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Telefoan: 06-15096221

Ook een onweerstaanbare website nodig? MulderMedia